phóng sự ảnh một vòng tham quan nhà máy sản xuất thiết bị học tập và đồ chơi Phúc Vượng.

phóng sự ảnh một vòng tham quan nhà máy sản xuất thiết bị học tập và đồ chơi Phúc Vượng.

Nhà Máy Phúc Vượng
Nhà Máy Phúc Vượng
Nhà Máy Phúc Vượng - phân xưởng sắt
Nhà Máy Phúc Vượng – phân xưởng sắt
Nhà Máy Phúc Vượng - phân xưởng sắt
Nhà Máy Phúc Vượng – phân xưởng sắt
Nhà Máy Phúc Vượng - phân xưởng gỗ
Nhà Máy Phúc Vượng – phân xưởng gỗ
Nhà Máy Phúc Vượng - phân xưởng nhựa
Nhà Máy Phúc Vượng – phân xưởng nhựa
Nhà Máy Phúc Vượng - phân xưởng đóng gói và hoàn thiện sản phẩm
Nhà Máy Phúc Vượng – phân xưởng đóng gói và hoàn thiện sản phẩm
Nhà Máy Phúc Vượng - kho
Nhà Máy Phúc Vượng
Nhà Máy Phúc Vượng - kho
Nhà Máy Phúc Vượng – kho